Výskumy

Prieskum v rómskych komunitách o právach žien z roku 2013

V období september – október 2013 uskutočnilo SPOLU – Slovensko prieskum zameraný na rešpektovanie práv rómskych žien.
Výskumný tím tvorili: Mgr. Anton Bobák, Drahuška Poláková a Jarka Kotlárová.
Do prieskumu sa zapojilo 33 rómskych žien.
Použité boli nasledovné metódy:
Diskusia so skupinou 11 žien /september, Spišské Podhradie/,
Individuálne rozhovory s 22 ženami,
Diskusia vo výskumnom tíme.
Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sú rešpektované práva rómskych žien v ich domácom prostredí. Ide najmä o právo na slobodu pohybu, slobodu trávenia voľného času a tiež právo na ochranu pred násilím.
Za hypotézu sme si postavili predpoklad, že vo väčšine rómskych rodín sa práva žien nedodržiavajú.
Do prieskumu sa zapojili ženy z lokalít: Hájik pri Spišskej Novej Vsi, Levočské Lúky a Levoča. Výber žien bol náhodný. Išlo o vydaté ženy vo veku 22 – 49 rokov s počtom detí od 2 do 12.
Cieľom skúmania bolo zistiť skutkový stav a následne navrhnúť riešenia, ako ženám pomôcť v budúcnosti pri zabezpečení ich práv.

Výsledky prieskumu /skrátené/:
1/ Vo väčšine nami skúmaných rómskych rodín existuje domáce násilie. Sexuálne násilie býva jeho prejavom iba ojedinele. Najčastejšie sú to slovné útoky, nadávky a na druhom mieste sú facky. Ide o určitú formu zastrašovania, pretože potom sa ženy z obavy pred ďalším útokom na nich stiahnu a už nemôžu konať slobodne.
Pri skúmaní sme zistili, že aj v rómskych rodinách je domáce násilie skryté a mnoho žien sa obáva o ňom otvorene hovoriť.

2/ Väčšina žien si nepestuje ušľachtilé záľuby, alebo také , kde je potrebné odísť z domu. Ich záľubami sú najčastejšie upratovanie, varenie, pečenie, alebo chodia do lesa na drevo. Pritom rady počúvajú hudbu, 20 % z nich uviedlo, že rady čítajú alebo lúštia krížovky.
Tento druh záľub ich nemotivuje odísť z domu a ísť napríklad na výlet, poznávať krajinu, vzdelávať sa v školách a pod.

3/ Vo väčšine prípadov, ktoré sme skúmali, sú ženy na výchovu svojich detí samé. Ich muži cestujú za prácou na turnusy. Takže ženy ani nemôžu odísť z domu na dlhšie, ak majú viac detí alebo kým sú deti malé. Keď sú deti školopovinné, ženy ich ráno budia, chystajú do školy a po návrate zo školy im prichystajú jesť, pripravujú sa s nimi do školy a pod. Medzitým sú na aktivačných prácach a upratujú, varia, perú a podobne.

4/ Ak by ženy mali vycestovať s nami na dvojdňové školenie aj s prenocovaním, tak ¾ z nich by podľa ich odpovedí nešli, pretože buď majú malé deti, ktoré nemajú kde nechať, alebo sa boja reakcie muža, resp. ešte nikdy neboli na noc mimo domova.

Čo sa týka možnosti intervencií v takýchto rodinách : Väčšina účastníčok sa zhodla na tom, že ak sa do veci nebudeme angažovať, samo porušovanie práv sa ťažko zmení. Stáva sa, že útoky na ženu prestanú, ak sa prihodí nejaká tragická udalosť , napríklad úraz a potom nasleduje vyšetrovanie a angažovanie širšej rodiny a komunity. Dovtedy netreba čakať, ale pomáhať, podporovať a posilňovať ženy a znižovať tlak na ne, volať ich do svojpomocných klubov na spoločenské akcie atď.

 

_______________________________________________________________________________SPOLU- Slovensko a klub SPOLU v Detve zorganizovali pri príležitosti Dňa Rómov a Rómiek anketu v Banskej Bystrici. Konala sa na námestí SNP 8. apríla 2013 v čase medzi 12,00 – 14,00 hod. Zapojilo sa do nej 22 anketárok, z toho bolo 6 Agentiek rovnosti z východného Slovenska a 16 žien z Únie rómskych materských centier zo stredného Slovenska.

Anketárky sa vybrali do dvojíc alebo trojíc a mali k dispozícii anketový hárok. Súčasne mali k dispozícii letáčik s textom, ktorý obsahovali informácie o Medzinárodnom dni Rómov, rómskej hymne a rómskej vlajke. Skupiniek bolo 10 a každá dostala 30 letáčikov, čo znamená, že sme popri anketovej otázke a diskusii s okoloidúcimi rozdali aj 300 letáčikov s náučným textom o Rómoch.

Z hľadiska metodiky sme okrem ankety robili aj rozhovory s okoloidúcimi, ktorí boli
vyberaní náhodne – bez rozdielu veku, pohlavia alebo iných charakteristík.

Jediná charakteristika bola určená vekom, kde spodné hranica respondentov bola15 rokov.

Prvým cieľom skúmania bolo: zistiť, nakoľko je verejnosť informovaná o Dni Rómov. Druhý cieľ bol vzdelávací a jeho plnením sa mohli rómske ženy zapojiť aktívne do skúmania názorov verejnosti, boli takto motivované nebáť sa a osloviť cudzích ľudí v cudzom meste,
viesť s nimi rozhovor a odpovede zaznamenať.

Výskumná hypotéza znela ,že viac ako polovica respondentov nevie, že 8. apríl je Medzinárodným dňom Rómov.

V súvislosti s napĺňaním cieľov boli ženy na úlohu anketárok vopred pripravované. Anketárky v minulosti neboli súčasťou výskumov a prieskumov a preto táto úloha bolo prvou podobnou skúsenosťou v ich živote. Nakoľko ide väčšinou o ženy, ktoré pracujú v mimovládnych organizáciách ako obhajkyne práv rómskych žien, bolo dôležité využiť aj takúto možnosť ako praktický tréning v komunikácii.

Prvou úlohou anketárok bolo osloviť čo najviac okoloidúcich tak, aby sa zastavili a boli ochotní odpovedať na anketovú otázku. Oslovených bolo 413 respondentov, z ktorých viac ako polovica /225/ nechcela s nami komunikovať a po ich oslovení odišli a nepočkali, kým im položíme anketovú otázku.

Ochotných rozprávať sa s nami bolo 188 respondentov, ktorým sme položili anketovú otázku v znení: Viete, aký je dnes deň, kto má dnes sviatok?
Zo 188 respondentov ich 75 vedelo, že 8,apríl je Deň Rómov, resp. že v ten deň majú Rómovia svoj sviatok.

Môžeme konštatovať, že výskumná hypotéza bola potvrdená a že viac ako polovica dospelých
obyvateľov Banskej Bystrice nevie, že 8.apríl je Dňom Rómov.

Poznámka: Predpokladáme, že na iných miestach Slovenska bude situácia podobná. Túto hypotézu preveríme v následnom prieskume.

Spracoval: PhDr. Anton Bobák